DANE OSOBOWE

Polityka prywatności – Dane osobowe

Informacje zebrane w tym formularzu zostają zapisane w rejestrze komputerowym przez ePack Hygiene w celu zarządzania prośbami o informacje

Są one przechowywane przez okres 3 lat i przekazywane do działu marketingu i działu sprzedaży

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, możesz skorzystać z prawa dostępu do swoich danych i ich korygowania, kontaktując się z: ePack Hygiene, 60 Avenue Baron Lacrosse, 29850 Gouesnou, FRANCJA

Pragniemy poinformować o istnieniu czarnej listy telemarketingu „Bloctel”, na którą możesz zapisać się tutaj: https://conso.bloctel.fr/

Osoby, których dane osobowe są przetwarzane, mają prawo do kontroli informacji, które ich dotyczą. Administrator danych ma obowiązek wyjaśnić zainteresowanym osobom procedurę (gdzie, jak i z kim się kontaktować) wykonania swoich praw. Administrator danych ma dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi na wnioski.

Prawo do informacji

Aby zapewnić uczciwe i zgodne z prawem gromadzenie danych osobowych, zainteresowane osoby muszą uzyskać następujące informacje:

 • tożsamość administratora danych;
 • cel przetwarzania;
 • obowiązkowy lub dobrowolny charakter odpowiedzi i ewentualne konsekwencje nieudzielenia odpowiedzi;
 • odbiorcy danych;
 • własne prawa (prawo dostępu do danych, ich poprawiania i sprzeciwu);
 • ewentualne przesyłanie danych do krajów spoza UE.

Informacje te muszą być podane przed zebraniem danych
Nośnik informacji zależy od rodzaju danych (np. tablica informacyjna w przypadku monitoringu, informacje w formularzu, przeczytanie informacji w przypadku pozyskiwania danych przez telefon).

Uzyskiwanie zgody

Zgoda jest aktywnym, wyraźnym i najlepiej pisemnym działaniem użytkownika i powinna być konkretna, świadoma i dobrowolna. W formularzu online może mieć postać pola wyboru, domyślnie niezaznaczonego.

Zgoda musi być uzyskana przed zebraniem danych.

Uprzednia zgoda zainteresowanej osoby wymagana jest w szczególności w przypadku:

Prawo do sprzeciwu

 • Osoby powinny mieć możliwość sprzeciwienia się ponownemu wykorzystaniu przez administratora ich danych, w szczególności do przesyłania materiałów promocyjnych, w przypadku składania zamówienia lub podpisywania umowy. Pole wyboru (domyślnie niezaznaczone domyślnie!) powinno umożliwiać wyrażenie swojego wyboru bezpośrednio w formularzu lub zamówieniu. Samo wspomnienie o istnieniu tego prawa w warunkach ogólnych nie jest wystarczające.
 • Każdy ma prawo sprzeciwić się, z uzasadnionych powodów, przetwarzaniu swoich danych, chyba że jest ono związane z ustawowym obowiązkiem (np. akta podatkowe).

Prawa dostępu do danych i ich poprawiania

Każda osoba ma prawo

– dostępu do wszystkich informacji, które jej dotyczą,

– poznania pochodzenia informacji, które jej dotyczą,

– dostępu do informacji, na podstawie których administrator podjął decyzję, która jej dotyczy (np. elementy, które zostały wykorzystane do nieudzielenia zniżki lub wynik przyznany przez bank, który spowodował odrzucenie wniosku o kredyt),

– uzyskania kopii (mogą być pobierane opłaty, których wysokość nie przekracza kosztów reprodukcji)

– zażądania, aby jej dane zostały poprawione, uzupełnione, zaktualizowane lub usunięte.

Prawo dostępu można egzekwować:
– Pisemnie: pocztą, z dołączeniem kopii dokumentu tożsamości. Najlepiej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru
– Na miejscu: za okazaniem dokumentu tożsamości. Można wybrać sobie osobę towarzyszącą. Należy zapewnić wystarczająco długi czas, aby umożliwić wygodne i kompletne przeglądanie danych. Można poprosić o kopię danych.


Maksymalny czas odpowiedzi administratora danych wynosi 2 miesiące
 od daty otrzymania wniosku. Jeżeli wniosek złożony na miejscu nie może zostać natychmiast zrealizowany, wnioskodawca powinien otrzymać potwierdzenie odbioru opatrzone datą i podpisem. Jeśli wniosek jest niekompletny (na przykład brak dokumentu tożsamości), administrator ma prawo zażądać jego uzupełnienia: wymagany na odpowiedź okres zostaje zawieszony i rozpoczęty ponownie po dostarczeniu brakujących elementów.

Jak przekazywać dane?

Przekazane dane muszą być łatwe do zrozumienia. Używane kody, akronimy i skróty muszą być wyjaśnione (ewentualnie za pomocą leksykonu).

Na przykład „Segmentacja: A +” oznacza, że jesteś uważany za klienta VIP

Ograniczenia prawa dostępu
Administrator danych może:
– odrzucić wniosek o dostęp: w takim wypadku musi uzasadnić swoją decyzję i poinformować wnioskodawcę o sposobach i terminach odwołania się od niej.
– Nie odpowiadać na prośby, które stanowią wyraźne nadużycie, szczególnie pod względem liczby, powtarzalności lub systematyczności (na przykład żądanie pełnej kopii zapisu co tydzień).

Nawet jeżeli administrator danych nie posiada danych dotyczących osoby, która korzysta z prawa dostępu (np. dane zostały usunięte lub organizacja nie ma danych na temat danej osoby), musi odpowiedzieć wnioskodawcy w ciągu 2 miesięcy.

Prawo dostępu musi być wykonywane w poszanowaniu prawa osób trzecich: pracownik przedsiębiorstwa nie może uzyskać danych dotyczących innego pracownika.

Wartości rocznej klasyfikacji lub możliwości kariery należy przekazywać, gdy potrzebne są do podjęcia decyzji. Pracodawca nie musi ich przekazywać, gdy są one jedynie prognozowane.

 

 

 

Co należy zrobić?

 • Utworzyć organizację, która zajmie się wnioskami dotyczącymi danych osobowych
 • Skontaktować się z inspektorem ochrony danych, jeżeli został wskazany przez daną organizację
 • Nadzorować terminy odpowiedzi

 

Co mówi prawo?

 1. – Osoba, której dane osobowe są zbierane, jest informowana, o ile nie została już wcześniej poinformowana przez administratora lub jego przedstawiciela, o:

 Tożsamości administratora danych i ewentualnie jego przedstawiciela;
 Celu przetwarzania zebranych danych;
3° Charakterze obowiązkowym lub dobrowolnym udzielanych odpowiedzi;
 Ewentualnych skutkach nieudzielenia odpowiedzi;
 Odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych;
 Prawach, jakie posiada zgodnie z postanowieniami sekcji 2 niniejszego rozdziału (prawa osób w odniesieniu do przetwarzania danych);
 Przesyłaniu w danym wypadku danych osobowych do państw niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej.
Gdy takie dane są zbierane za pomocą kwestionariuszy, muszą one zawierać informacje wymienione w punktach 1°, 2°, 3° i 6°.

 

Artykuł 32. ustawy o ochronie danych osobowych

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!